6563
post-template-default,single,single-post,postid-6563,single-format-standard,theme-onyx,mkd-core-2.0.2,mikado-core-2.0.2,woocommerce-no-js,ajax_fade,page_not_loaded,,onyx child-child-ver-2.0.1,onyx-ver-3.3,vertical_menu_enabled, vertical_menu_left, vertical_menu_width_290,vertical_menu_background_opacity_over_slider vertical_menu_background_opacity_over_slider_on,vertical_menu_background_opacity,smooth_scroll,side_menu_slide_from_right,transparent_content,onyx_mikado_set_woocommerce_body_class,wpb-js-composer js-comp-ver-6.4.2,vc_responsive

Vitiligo Removal นวัตกรรมรักษา “รอยด่างขาว” ที่มีประสิทธิภาพสูงสุด

Vitiligo Removal นวัตกรรมรักษา “รอยด่างขาว” ที่มีประสิทธิภาพสูงสุด ซื้อ 50 ครั้ง ลดทันที 60%

Vitiligo Removal นวัตกรรมรักษา “รอยด่างขาว” ที่มีประสิทธิภาพสูงสุด

Vitiligo Removal นวัตกรรมรักษา “รอยด่างขาว” ที่มีประสิทธิภาพสูงสุด
ซื้อ 50 ครั้ง ลดทันที 60%
เทคโนโลยี TheraBeam UV 308

นวัตกรรมการรักษาโรคด่างขาวด้วยการฉายแสงอาทิตย์เทียม (Phototherapy)
ปล่อยพลังงานไปยังบริเวณรอยโรคโดยไม่ก่อให้เกิดอันตรายต่อผิวหนังบริเวณใกล้เคียง
สามารถรักษาได้ทุกส่วนของร่างกาย แม้ในบริเวณที่เข้าถึงได้ยาก เช่น บริเวณข้อศอก ข้อเข่า มือ และเท้า เป็นต้น
เห็นผลไว ให้เวลาในการรักษาน้อย
ผ่านการรับรองมาตรฐานจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาไทย และญี่ปุ่น

Review จากความไว้วางใจของผู้ใช้บริการจริง มากกว่า 50,000 เคส ภายในระยะเวลา 6 ปี